ประวัติความเป็นมา

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

             

 สำนักงานเลขานุการ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547ดำเนินงานตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552  ตั้งอยู่  ณ ชั้น  2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ  (อาคาร 20)  สำนักงานเลขานุการ มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

               1. งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานบุคลากร งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามประเมินผล และงานอื่นๆ       ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย

               2. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  รับผิดชอบดำเนินงานด้านธุรการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดเอกสารการประชุม การประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และงานนิติการที่เกี่ยวข้อง

              3. งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  รับผิดชอบดำเนินงานด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การสื่อสารองค์กร การถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรภายในและประชาคมภายนอก การปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

              4. งานวิเทศสัมพันธ์  รับผิดชอบดำเนินงานด้านการการติดต่อสัมพันธ์และประสานการดำเนินการกับเครือข่ายต่างประเทศ งานสารนิเทศ และงานแปลเอกสาร

              ปัจจุบันบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ ทั้ง 4 กลุ่มงานประกอบด้วยข้าราชการจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 1 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย         6 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน รวมทั้งสิ้น  9 คน  ซึ่งบุคลากรทุกคนในสำนักงานเลขานุการร่วมกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย