ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

          ปรัชญา

                   ประสานคน  ประสานงาน  จิตบริการ   สื่อสารสัมพันธ์

         วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่

  1. มีบุคลากรคุณภาพและจิตบริการ  (Modern & Minded Man)
  2. มีระบบการทำงานทันสมัย (Modern Organization)
  3. มีการสื่อสารองค์การฉับไว(Modern Information Communication Technology)
  4. มีความโปร่งใสทุกด้าน(Good Governnance)
  5. มีมาตรฐานคุณภาพ(Quality Assurance)

พันธกิจ

1.สนับสนุนการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และองค์กรตามพระราช  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. จัดการการสื่อสารองค์การ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมภายใน  ภายนอก  และนานาชาติ

4. สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน  ภายนอก และนานาชาติ

5. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน  ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  และมหาวิทยาลัยกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจพิเศษในกิจการพิเศษที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

       วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3. เป็นหน่วยสื่อสารถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรภายในและสังคมภายนอก

4. เป็นหน่วยประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายต่างประเทศ

5. เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจพิเศษในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานอื่นใดในมหาวิทยาลัย

 

       ภารกิจ

1. บริหารงานทั่วไปในสำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดี

2. รับผิดชอบงานกลางของสำนักงานอธิการบดีที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองอื่นใดในสังกัด

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ ให้กับองค์กรระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่  สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

4. ดำเนินงานด้านธุรการและเลขานุการ ให้กับอธิการบดีและรองอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร สื่อสารถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรภายใน และสังคมภายนอก

6. ประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายต่างประเทศ

7. ปฏิบัติภารกิจพิเศษในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานอื่นใดในมหาวิทยาลัย