การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

9 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (9ก.ค.61) ที่ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมด้วย อาจารย์อรวรรณ กมล และอาจารย์อุบล ตันสม คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น โดยมี หน่วยงานสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กล่าวว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีในครั้งนี้ เพื่อให้คุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่จะช่วยเสริมและสนับสนุนให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ