ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์