แบบประเมินออนไลน์สำนักงานเลขานุการ

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประเมินคุณภาพการให้บริการ

 

1. นางฐานิดา เดือนจำรูญ (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


2. นางสาวมารศรี ดาหะยี (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


3. นางสาวธิดาวรรณ พูลชู (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


4. นายเตชินท์ สาริอาจ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


5. นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม (นักวิเทศสัมพันธ์)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


6. นางสาวโนรี แสงรายา (นักประชาสัมพันธ์)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก


7. นางสาววิภาดา ซาชา (นักประชาสัมพันธ์)

    อีเมล์ : [email protected]

    ลิงค์แบบประเมิน : คลิก