อบรมการจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 และ QR Code

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานสรุปผลการไปราชการเพื่อเข้าประชุม/อบรม