งานวิเทศสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Office)

               รับผิดชอบดำเนินงานด้านการติดต่อสัมพันธ์และประสานการดำเนินการกับเครือข่ายต่างประเทศ งานสารนิเทศและงานแปลเอกสาร

ที่ตั้ง     ชั้น ๔ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วิสัยทัศน์
Oir is integration of service mind, quality and dynamic
งานวิเทศสัมพันธ์คือการบูรณาการของจิตบริการ คุณภาพ และพลัง

ปรัชญา
Affirms the close collaboration of university staff to fulfil the university’s advancement of knowledge educational society and the university development
คงร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยของสังคมการศึกษาความรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัย

website : http://president.yru.ac.th/iro