งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

30 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานภายใน

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

             งานกิจการสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินงานด้านธุรการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารงานการประชุม การเก็บรักษาเอกสาร การประสานงานกับคระกรรมการชุดต่าง ๆ และงานนิติการที่เกี่ยวข้อง

         

1. มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2551- 2555

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2556- 2560

4. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภักยะลา พ.ศ.2547 - 2558

5. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภักยะลา พ.ศ.2559 - 2560