ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 - 2558

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ปี 2547

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย2547

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ2547

ข้อบังคับสภาว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2547

ข้อบังคับสภาว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2547

ข้อบังคับ ปี 2548

ข้อบังคับสภาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การรับ การยกเลิก การดำเนินการ และการควบคุมสถาบันอุดมศึกษา มรภ.ยล. 2548

ข้อบังคับ ปี 2549

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2549

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การลาออกจากราชการ 2549

ข้อบังคับสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2549

ข้อบังคับ ปี 2550

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2550

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา 2550

ข้อบังคับสภาว่าด้วย คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจำ มรภ.ยล.2550

ข้อบังคับสภาว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 2550

ข้อบังคับ ปี 2551

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2551

ข้อบังคับสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2551

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการคัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2551

ข้อบังคับ ปี 2552

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2552

ข้อบังคับสภาว่าด้วย จรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของอาจารย์และบุคลากร 2552

ข้อบังคับสภาว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผอ.สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศุนย์หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับ ปี 2553

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มรภ.ยล.2553

ข้อบังคับ ปี 2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการที่มีอายุเกิน 60 ปี  2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ2554

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 2554

ข้อบังคับ ปี 2556

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2556

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2556

ข้อบังคับ ปี 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การบังคับบัญชาข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภักยะลา2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การสั่งพักจากราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การสืบสวนข้อเท็จจริง 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2557

ข้อบังคับสภาว่าด้วย คณะกรรมการการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2557

ข้อบังคับ ปี 2558

ข้อบังคับสภามว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาตามข้อตกลงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) 2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการที่มีอายุเกินหกสิบปีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 3)พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 5 ) 2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุจากเงินรายได้ 2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานด้านวิชาการจากเงินรายได้ 2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558

ข้อบังคับสภาว่าด้วยโรงเรียนสาธิต มรภ.ยล  (ฉบับที่ 2)2558