คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พศ.2551 - 2555

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

คำสั่งสภา ปี2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งคระกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย2551

คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณบดีคระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งคระกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ2551

คำสั่งสภาแก้ไขคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคระกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ2551

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี2551

คำสั่งสภา ปี2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2552

คำสั่งสภสแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยกสถาบัน สำนัก2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2552

คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งคระกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ2552

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ2552

คำสั่งสภาแก้ไขคำสั่งและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการตำแหน่งอธิการบดี (ครั้งที่2) 2552

คำสั่งสภา ปี2553

คำสั่งสภาให้ข้าราชการตำแหน่งอธิการบดีได้รับเงินตอบแทนพิเศษ(ครั้งที่1)2553

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2553

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ2553

คำสั่งสภา ปี2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2554

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม)2554

คำสั่งสภา ปี2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย2555

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ2555

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ2555

คำสั่งสภาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย2555

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบัน2555

คำสั่งสภาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ2555