ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 2559 - 2561

30 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

ข้อบังคับ ปี2559

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งนายสภามหาวิทยาลัย2559

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี2559

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ2559

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2559

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2559

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่2) 2560

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับ ปี2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 2560

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่3) 2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการรับจ่ายในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่4) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับ ปี2561

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2)

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561

 

ข้อบังคับสภาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2561

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ข้อบังคับสภา ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ฉบับ 1-3 พ.ศ.2547 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560