งานบริหารทั่วไป

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานภายใน

งานบริหารทั่วไป 

              รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ  งานบุคลากร งานแผนงานและงบประมาณงานติดตามประเมินผล และงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรืออธิการบดีมอบหมาย