ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานและอบรมการใช้งาน Google Scholar

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2682/2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งาน Google Scholar ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาโดยบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในประเด็นการปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.นโนดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้เป็นประธานในการดำเนินงาน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 81 คน